DLACZEGO POLIURETAN?

Systemy parkingowe oparte na żywicach poliuretanowych mają kilka zalet w stosunku do systemów żywicznych opartych na epoksydach. Pierwszą z nich jest elastyczność systemu, co pozwala na mostkowanie rys powstałych w betonie już po wykonaniu systemu. Ma to dość duże znaczenie szczególnie przy posadzkach wykonywanych na stropach. Oprócz zalet związanych z samą powłoką żywiczną (łatwość utrzymania w czystości, brak nasiąkliwości, ochrona betonu przed korozją chemiczną) mamy jeszcze szczelność całego układu, tak więc woda (często z solą) nie przesącza się na niższą kondygnację. Kolejną zaletą jest możliwość wykonania warstwy odpornej na UV na kondygnacjach odkrytych. W połączeniu ze zdolnością mostkowania rys daje nam to najwyższą możliwą ochronę budowli przed czynnikami zewnętrznymi, które negatywnie wpływają na trwałość konstrukcji obiektu.

SKŁADNIKI SYSTEMU

ŻYWICE POLIURETANOWE:

  • Purion Primer W – dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa do gruntowania podłoży mineralnych oraz do wykonywania warstw zasadniczych do zasypu kruszywem kwarcowym,
  • Purion Color Parking – dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania ostatecznych warstw w systemach parkingowych,
  • Purion Color UV – dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłoki odpornej na UV na odkrytych kondygnacjach parkingów,
  • Purion Membrana – dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania warstwy uszczelniającej oraz mostkującej rysy w klasie A3.

ZALECANE FRAKCJE KRUSZYWA:

  • 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 0,8 mm – ciągi komunikacyjne i miejsca parkingowe
  • 1,0 -1,6 mm – rampy zjazdowe

SYSTEMY PARKINGOWE PURION.
UKŁAD WARSTW I ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

SYSTEM PARKINGOWY
UKŁAD WARSTW
ZUŻYCIE
Standardowy system parkingowy grunt: Purion Primer W ok. 0,3 kg/m²
warstwa zasadnicza: Purion Primer W ok. 0,6 kg/m²
kruszywo kwarcowe: 0,2-0,8 mm lub 0,4-0,8 mm (zasyp do sucha) ok. 3,5 kg/m²
warstwa zamykająca: Purion Color Parking ok. 0,6 kg/m²
*ostatnia warstwa dla systemu UV-odpornego: Purion Color UV ok. 0,2 kg/m²
Standardowy system parkingowy – rampy zjazdowe
grunt: Purion Primer W ok. 0,3 kg/m²
warstwa zasadnicza: Purion Primer W ok. 0,8 kg/m²
kruszywo kwarcowe: 1,0 – 1,6 mm (zasyp do sucha) ok. 4 kg/m²
warstwa zamykająca: Purion Color Parking ok. 1,0 kg/m²
*ostatnia warstwa dla systemu UV-odpornego: Purion Color UV ok. 0,2 kg/m²
System parkingowy –
klasa mostkowania rys A2
grunt: Purion Primer W ok. 0,3 kg/m²
warstwa zasadnicza: Purion Primer W ok. 0,8 kg/m²
kruszywo kwarcowe: 0,2-0,8 mm (zasyp do sucha) ok. 3,5 kg/m²
warstwa zamykająca: Purion Color Parking ok. 0,8 kg/m²
*ostatnia warstwa dla systemu UV-odpornego: Purion Color UV ok. 0,2 kg/m²
System parkingowy –
klasa mostkowania rys A3
grunt: Purion Primer W 0,3 kg/m²
membrana: Purion Membrana 1,0 kg/m²
warstwa zasadnicza: Purion Primer W 0,8 kg/m²
kruszywo kwarcowe: 0,2 – 0,8 mm (zasyp do sucha) ok. 3,5 kg/m²
warstwa zamykająca: Purion Color 0,8 kg/m²
*ostatnia warstwa dla systemu UV-odpornego: Purion Color UV ok. 0,2 kg/m²

Dla uzyskania konkretnej klasy mostkowania rys należy ściśle przestrzegać podanych wyżej zużyć materiałów!

 

Podłoże

Podłoże betonowe powinno być klasy min. C20/25 o wytrzymałości na odrywanie min. 1,5 MPa. Wilgotność względna podłoża nie powinna być wyższa niż 4% (wagowo). Wierzchnia warstwa musi być wolna od mleczka cementowego, zabrudzeń, starych powłok. Najlepszym sposobem przygotowania podłoża jest śrutowanie.  Alternatywnie podłoże można frezować lub szlifować do odkrycia kruszyw.

Wykonywanie prac

Przed użyciem Składnik A wymieszać, dodać odważoną ilość Składnika B, dokładnie wymieszać przez ok. 3-4 min przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po zmieszaniu proces utwardzania rozpoczyna się nieodwracalnie – należy zawsze przygotować porcję, którą da się równomiernie zaaplikować w ciągu ok. 15-20 minut. Żywice poliuretanowe są bardzo wrażliwe na wilgoć, zarówno tę z podłoża jak i z powietrza. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 75%. Podczas prac należy kontrolować wilgotność powietrza oraz temperaturę posadzki tak, żeby nie było warunków do powstania punktu rosy i wykroplenia się wilgoci na  wykonywanej powierzchni.

Gruntowanie

W przypadku standardowego, suchego podłoża należy użyć żywicy gruntującej Purion Primer W. Aplikacja za pomocą wałka lub gumowej rakli. Gruntowanie należy prowadzić w temperaturach od 15 do 25°C.

Warstwa membrany elastycznej (TYLKO W SYSTEMIE MOSTKUJĄCYM RYSY W KLASIE A3)

Powłokę Purion Membrana należy rozłożyć równomiernie na zagruntowanym podłożu za pomocą rakli
zębatej (w celu uzyskania odpowiedniego zużycia).

Warstwa zasadnicza

Do wykonania warstwy zasadniczej systemu należy użyć Purion Primer W. Wylewkę należy rozłożyć za pomocą rakli o określonej wielkości zębów tak by uzyskać pożądaną grubość wylewki. Po rozłożeniu wylewkę należy zasypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej frakcji. Należy wykonać tzw. pełny zasyp czyli około 3 – 3,5 kg piasku na m2. Po utwardzeniu nadmiar piasku należy zmieść (piasek można powtórnie wykorzystać), powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odkurzyć.

Warstwa zamykająca

Wylewkę Purion Color należy rozłożyć równomiernie na podkładzie z piasku kwarcowego za pomocą rakli gumowej lub pacy stalowej. Sposób aplikacji zależy od stopnia antypoślizgu oraz wyglądu powłoki jaki chcemy uzyskać. Następnie żywicę należy rozwałkować wałkierm welurowym w dwóch kierukach.

Pielęgnacja systemu

Powierzchnię parkingu należy utrzymywać w czystości, często zamiatać ręcznie lub mechanicznie. Do mycia należy stosować detergenty o odczynie pH od 7 do 9. Nie należy używać środków myjących na bazie kwasów i z dodatkiem chloru. Niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników organicznych (aceton, ksylen, nitro, benzyny) – niszczą one warstwy żywiczne w bardzo szybkim tempie. Temperatura mycia nie może przekraczać 60°C.

Zalecane preparaty:

  • Si-Clean – preparat do codziennego mycia oraz pielęgnacji
  • Si-Wax – samopołyskowa pasta polimerowa
  • Si-Active Resin Clean – zmywacz zasadowy do gruntownego czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia czyścić na świeżo acetonem lub innym rozpuszczalnikiem do epoksydów. W przypadku utwardzenia, żywicę można usunąć tylko mechanicznie.

Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Niektóre składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania prac należy zachować szczególne środki  ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje posadzki muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podane są w Kartach Charakterystyki składników. Poliuretanowe masy posadzkowe PURION po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego.